ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ỨNG DỤNGTCPGPS thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng các ứng dụng trên điện thoại di động, trang web và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi (gọi chung là "Dịch Vụ") và thông qua các mối tương tác và thông tin liên lạc khác mà bạn có với chúng tôi. Đối với những người cư trú tại Việt Nam, Dịch Vụ được cung cấp bởi TCPGPS và Điều Khoản Sử Dụng này ("ĐKSD") áp dụng cho các thông tin được thu thập và sử dụng bởi TCPGPS (sau đây gọi là "TCPGPS" hoặc "chúng tôi").

Phạm Vi và Ứng Dụng

ĐKSD này áp dụng cho các tài xế và bất kỳ người nào khác sử dụng nền tảng được cấp phép bởi TCPGPS (gọi chung là "Tài Xế", hoặc gọi riêng là "bạn") và cư trú tại Việt Nam. ĐKSD này không áp dụng cho các Tài Xế cư trú ngoài lãnh thổ Việt Nam. ĐKSD này cũng không áp dụng cho những người (ví dụ như tài xế) sử dụng ứng dụng hoặc Dịch Vụ của chúng tôi để yêu cầu dịch vụ vận chuyển, giao hàng hoặc các dịch vụ khác theo yêu cầu khác ("Người Dùng"). Nếu bạn tương tác với Dịch Vụ trong vai trò là cả Người Dùng và Tài Xế, các tuyên bố về quyền riêng tư tương ứng áp dụng cho các mối tương tác khác nhau của bạn.

Thu Thập Thông Tin

Thông Tin mà Bạn Cung Cấp cho Chúng Tôi

Chúng tôi thu thập các thông tin mà bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn tạo, chỉnh sửa, hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn, yêu cầu hỗ trợ từ chúng tôi, chấp thuận kiểm tra lý lịch, gửi thông tin về xe hoặc bảo hiểm của bạn, hoặc giao tiếp với chúng tôi theo các khác. Những thông tin này có thể bao gồm: tên, email, số điện thoại, địa chỉ bưu điện, ảnh hồ sơ, thông tin thanh toán, thông tin đăng ký xe, thông tin về bảo hiểm, thông tin giấy phép lái xe, và các thông tin khác mà bạn có thể chọn cung cấp.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Thông Qua Việc Sử Dụng Các Dịch Vụ của Bạn

Khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin về bạn theo các danh mục nói chung sau đây:

Thông Tin về Vị Trí:

Như một điều kiện để cung cấp cho Người Dùng dịch vụ vận chuyển, giao hàng hoặc các dịch vụ khác thông qua nền tảng TCPGPS, dữ liệu về vị trí chính xác của bạn phải được cung cấp cho TCPGPS qua ứng dụng mà bạn sử dụng. Sau khi ứng dụng TCPGPS được quyền truy cập các dịch vụ về vị trí thông qua hệ thống quyền được sử dụng bởi hệ điều hành di động của bạn ("nền tảng"), chúng tôi sẽ thu thập vị trí chính xác của thiết bị của bạn khi ứng dụng đó đang chạy trên nền trước hoặc nền sau. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về vị trí gần đúng của bạn từ địa chỉ IP của bạn.

Thông Tin Liên Lạc:

Nếu bạn cho phép ứng dụng TCPGPS truy cập vào danh bạ trên thiết bị của bạn thông qua hệ thống cho phép truy cập được nền tảng của bạn sử dụng, chúng tôi có thể truy cập và lưu trữ tên và thông tin liên lạc từ danh bạ của bạn để tạo thuận lợi cho các tương tác xã hội thông qua Dịch Vụ của chúng tôi và nhằm các mục đích khác được mô tả trong ĐKSD này hoặc tại thời điểm chấp thuận hoặc thu thập dữ liệu.

Thông Tin về Thiết Bị:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị di động của bạn (dù thiết bị là của bạn hoặc thiết bị chúng tôi cung cấp cho bạn), bao gồm, ví dụ, model phần cứng, hệ điều hành và phiên bản, phần mềm và tên tập tin và các phiên bản, ngôn ngữ ưa thích, mã nhận dạng thiết bị riêng, mã nhận dạng quảng cáo, số seri, thông tin chuyển động của thiết bị và thông tin mạng điện thoại di động.

Dữ Liệu về Lịch Sử Cuộc Gọi:

Dịch Vụ của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông tin liên lạc giữa Người Dùng và Tài Xế. Để tăng cường khả năng bảo mật thông tin cá nhân về số điện thoại của Người Dùng, thông tin về cuộc gọi xuất phát từ Dịch Vụ có thể được xóa khỏi Lịch Sử Cuộc Gọi.

Thông Tin Quan Trọng Về Quyền Hạn Truy Cập Nền Tảng

Hầu hết các nền tảng di động (iOS, Android, v.v.) đã xác định một số loại dữ liệu thiết bị mà các ứng dụng không thể truy cập mà không có sự chấp thuận của bạn. Và những nền tảng này có hệ thống xin phép truy cập khác nhau để có được sự chấp thuận của bạn. Nền tảng iOS sẽ cảnh báo bạn trong lần đầu tiên ứng dụng Uber muốn xin phép truy cập vào một số loại dữ liệu và sẽ để cho bạn chấp thuận (hoặc không chấp thuận) yêu cầu đó. Các thiết bị Android sẽ thông báo cho bạn về những quyền hạn truy cập mà ứng dụng Uber tìm kiếm trước khi bạn sử dụng ứng dụng này lần đầu tiên, và việc bạn sử dụng ứng dụng này có nghĩa là bạn chấp thuận.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập Từ Các Nguồn Khác

Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin từ các nguồn khác và kết hợp chúng với các thông tin mà chúng tôi thu thập được thông qua Dịch Vụ của chúng tôi. Ví dụ:

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi có thể sử dụng các thông tin chúng tôi thu thập về bạn để: